Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE: 3 345 951,72
  I. Wartości niematerialne i prawne 91 860,25
  I. Rzeczowe aktywa trwałe: 3 254 091,47
    1. Środki trwałe: 1 554 156,12
      - Grunty: 0,00
      - Budynki, lokale: 2 815 587,54
      - Urządzenia techniczne i maszyny: 110 438,96
      - inne środki trwałe: 419 925,22
    2. Inwestycje rozpoczęte: 0,00
AKTYWA OBROTOWE: 36 187,17
  I. Zapasy: 0,00
 II. Należności krótkoterminowe: 0,00
III. Środki pieniężne: 36 187,17
SUMA AKTYWÓW: 3 382 138,89

Stan na 31.12.2014 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 564